Tento informační materiál byl zpracován podnikatelskou skupinou, tvořenou právnickými a fyzickými osobami, které vyjádřily svoji vůli podílet se na uskutečnění níže uvedeného záměru, jehož cílem je vybudování a provozování nejrozsáhlejší evropské expozice tropických mořských a pobřežních ekosystémů za podmínek, garantujících komerční úspěšnost.

Bohužel, přes veškeré úsilí a úspěšnost v získání příslibu zhotovení potřebné technologie od firem z USA, Německa, Japonska aj., dále od vysokého stupně projekční přípravy až po úvodní jednání s investorskými subjekty, nebyla realizace projektu povolena zastupitelstvem města Dvora Králové nad Labem ve shodě s tehdejším vedením královédvorské zoologické zahrady, které v případném provozu expozice „Oceán a kontinent“ spatřovalo cit. „Parazitování na dobrém jménu ZOO“. Po čtyřletém úsilí a na odvolání k příslušnému úřadu Královéhradeckého kraje, bylo povolení k výkonu změny územního plánu získáno, avšak investiční skupiny o takto problematický záměr přestaly mít zájem. Níže uvedený informační soubor je tedy nutné brát jako ukázku souboje lidského ducha a maloměstské malosti a nepřejícnosti, jakož obecně české nesnášenlivosti a komplexu méněcennosti. Neboť zde stále platí: „ Nevystrkuj hlavu, všimnou si tě…“.