Projekt „Oceán a kontinent“ představuje vrchol současného trendu biologických expozic, určených návštěvnické veřejnosti. Přelom druhého a třetího tisíciletí je charakterizován rozsáhlým narušováním ekologické rovnováhy Země, které vede k destrukci celé řady jedinečných přirozených ekosystémů a k nenávratnému mizení mnoha živočišných i rostlinných druhů, na druhé straně však také rostoucím zájmem obyvatelstva o problematiku ochrany přírody, která (konečně) začíná být vnímána jako zásadní podmínka další existence lidské civilizace na této planetě. Dokladem toho je m. j. i trvale rostoucí návštěvnost národních přírodních parků i umělých expozic typu zoologických a botanických zahrad.
Zcela mimořádnou přitažlivost mají expozice, přibližující laické veřejnosti neuvěřitelnou rozmanitost a krásu příbřežních biocenóz tropických moří a oceánů, jejichž osobní návštěva je pro naprostou většinu lidí neuskutečnitelná. Takovýchto ekologicky pojatých mořských a suchozemských expozic, které nevystavují jednotlivé druhy organismů, ale celý fungující a rozvíjející se ekosystém, je zatím na světě jen několik.

Uskutečnění projektu „Oceán a kontinent“ bude představovat turisticky nesmírně atraktivní cíl evropského významu, sloužící však zároveň i jako studijní objekt, prohlubující naše stále neúplné znalosti o složité soustavě vztahů a vazeb v této mimořádně zajímavé oblasti světového oceánu. V neposlední řadě realizace projektu zvýší prestiž České republiky v očích světové odborné veřejnosti, protože jde o nástup zcela nové generace „zoologických zahrad“, důstojných 21. století.