Architektonická studie, přibližující podobu budoucího expozičního pavilonu, je součástí tohoto materiálu (příl. C  1-7). Navrhované řešení je nejen esteticky velmi působivé, ale zároveň poskytuje optimální provozně technické podmínky pro zajištění ekologické stability expozice. Jeho autorem je přední český architekt ing.Jan Čížek z ateliéru ADIP Hradec Králové.
Celý objekt má tři hlavní části – expoziční, provozně administrativní a technologickou. Funkční náplň se promítá i do architektonické formy každé z těchto částí. Základní rozměry jsou přibližně 67×37 metrů, nejvyšší bod je 10 m nad stávajícím terénem. Neobvyklý tvar prosklené elipsy expoziční části vytváří originální, pro návštěvníky dobře zapamatovatelnou hmotu. 
Klíčovými faktory jsou dostatek světla a udržení vyrovnaného tepelného režimu. Z těchto důvodů bude plášť expozičního prostoru tvaru oválu tvořen dvojitým izolačním sklem,bezpečnostní kalená izolační dvojskla budou použita i jako střešní krytina. Tento materiál má vynikající pevnostní a tepelně izolační parametry, trvalá čirost je výrobcem garantována. Nosná konstrukce střechy expozičního prostoru bude vyrobena z žárově zinkovaných ocelových příhradových nosníků, opatřených navíc vrstvou plastu.
Toto řešení umožňuje dodržení nezbytných mikroklimatických podmínek (teplota 25-27 oC, rel. vlhkost vzduchu 70-90 %) při minimalizaci energetické dotace. Dalších významných úspor energie bude dosaženo jednak vnějším obsypem expoziční části pavilonu vytěženou zeminou až po spodní okraj skleněného pláště, jednak instalovaným systémem celoročního solárního ohřevu vody.
Návštěvnický prostor po obvodu vlastní expozice bude umožňovat obchůzku v délce cca 100 m a bude klimatizován na teplotu, dovolující příjemný pobyt. Parametry návštěvnického prostoru předpokládají kapacitu kolem 300 návštěvníků za hodinu
Na expoziční prostor bude navazovat administrativní a provozní komplex, kde bude umístěna technologie a obslužné prostory. Tato část pavilonu bude vybudována klasickou stavební technologií.

Vzhledem k daným geologickým podmínkám lokality a k enormně vysoké zátěži podloží (jen hmotnost obsažené vody bude cca 1.500 tun) bude celý objekt založen na pilotách, zakotvených až ve skalním podloží. Součástí stavby bude i hlubinný vrt, sloužící jako vlastní zdroj kvalitní vody pro provoz zařízení.