Jako základní parametry pro zpracování modelů zaručené návratnosti vstupní investice a trvalé ekonomické efektivity záměru byly použity tyto reálné vstupní údaje:

Celková výše investice před zahájením provozu:                             150 mil. Kč
Průměrný roční počet návštěvníků expozice:                                  500 tis. osob
Průměrná výše vstupného:                                                                    80,- Kč/osoba
(50 % dospělých za vstupné 100,- Kč, 50% dětí do
15 let za vstupné 60,- Kč).

Z popsané koncepce záměru je zřejmé, že dominantní složku příjmů budou tvořit tržby ze vstupného (okolo 85%).
Možné další zdroje příjmů jsou zmíněny v kap. 5. Na základě předběžného průzkumu trhu je jasné, že finančně nejzajímavější bude provoz školy potápění.
Toto sportovní odvětví je dnes velmi módní a okruh milovníků sportovního potápění se rok od roku rozšiřuje. Parametry nádrže budou splňovat požadavky pro získání mezinárodního potápěčského průkazu, aniž by zájemce musel absolvovat časově i finančně náročný kurz v některé přímořské zemi.
S dalšími nezanedbatelnými příjmy lze počítat z pronájmu části vlastního pozemku na výstavbu restauračního zařízení typu „fast food“. Jednání s několika možnými investory takového zařízení již probíhají. V tuto chvíli však není vyloučena ani možnost , že jej vybuduje a bude provozovat společnost Ocean&Continent a.s. sama a ve své režii, protože zahraniční zkušenosti ukazují, že výnos z provozu restaurace může činit významný podíl na celkových příjmech.
Prodej odchovů a přebytků, včetně speciálních přípravků, materiálů a vybavení pro mořskou akvaristiku bude společnost „Ocean   Continent“ zajišťovat ve vlastní prodejně v objektu expozice.
Tyto a některé další předpokládané doplňkové zdroje příjmů budou činit cca 15% celkových ročních tržeb společnosti.
Z těchto údajů je sestavena tabulka předpokládané provozní kalkulace v prvním – tedy finančně nejnáročnějším roce po otevření expozice (příl. E). Pro tento účel zvolili předkladatelé model, vycházející z hypotetického bankovního úvěru ve výši 150 mil. Kč, dobou splatnosti 8 let a úrokovou mírou 7% p. a.
Jednotlivé uváděné nákladové položky jsou věcně podloženy, na tomto místě by však bylo nadbytečné rozvádět jejich přesné odůvodnění. Podrobný rozpočet stavby, cena dodávek základních technologických celků a detailní analýza dlouhodobých provozních nákladů jsou součástí firemního „know-how“ a budou k dispozici pouze pro jednání s konkrétními partnery.

Do celkové analýzy nejsou zahrnuty některé další možnosti, na nichž předkladatelé záměru intenzívně pracují, ale jejichž výsledek nemohou v plné míře ovlivnit. Jde o získání investičních pobídek, účelových dotací a podnikatelských podpor, poskytovaných při splnění určitých podmínek státem.